Природонаучен музей

     Началото на Природонаучен музей с. Черни Осъм може да се смята през далечната 1956г. Тогава в местното училище започва работа народния учител Илия Илиев и в организираните извънкласни занимания по биология се препарират различни животински видове. Техния брой постоянно се увеличава. Експонатите са разположени в коридорите на училището. През 1976г. е изградена сегашната сграда и цялата сбирка е преместена там. Експонатите в музея продължват да се увеличават, разнообразяват и обновяват. Интересът към музея непрекъсното расте и с годините се увеличава броя на различни посетители от всички краища на България и извън нея, за да чуят записи от вълчи вой, рев на мечка, славеева песен и да видят препарирани кафаява мечка, дива свина, благороден елен, сърна, див заек и много други.

       Природонаучен музей в с. Черни Осъм е един от 100-те Национални туристически обекти на България.